KURSPLAN
Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning), 7,5 högskolepoäng
Patient Safety - Strategic Safety Management in Health Care, 7.5 credits
Kurskod: UPSR28
Fastställd av: Utbildningschef 2017-07-03
Gäller fr.o.m.: 2018-01-22
Version: 1
Diarienummer: 2017/2798 The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: HS1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

• applicera systemiskt tänkande i beskrivning och ledning av vård och omsorg
• förklara hur teknik, regelverk, organisation och människor tillsammans stödjer effektivitet, kvalitet och säkerhet i vård och omsorg
• förstå betydelsen av begreppet tänkta arbete och det faktiska arbetet.

Färdighet och förmåga

• kritiskt integrera teori, evidens och metoder inom organisation och ledarskap för att analysera, bedöma och hantera patientsäkerhetsfrågeställningar och främjande åtgärder
• identifiera i vilket mån organisationen har de potentialer som är nödvändiga för effektiv och säker funktion och på vilka sätt potentialerna kan stödjas och utvecklas
• utifrån ett dynamiskt systemperspektiv förstå och förklara dagliga händelser, både det som varit bra respektive mindre bra.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• värdera och förstå betydelsen av anpassningar i det dagliga arbetet och hur detta kan vara en resurs för säkerhetsarbetet
• kritiskt värdera hur organisationer kan arbeta strategiskt med inre och yttre förutsättningar för organisationen för att vidmakthålla och förbättra kvalitets- och säkerhetsarbetet
• värdera den inverkan variabilitet spelar på alla nivåer i en organisation, och hur detta kan påverka förmågan att fungera på ett ändamålsenligt sätt – på kort och långt sikt.

Innehåll

- utveckling i säkerhetstänkandet – patientsäkerhet och resiliens
- säkerhet i ett systemiskt perspektiv och organisationsförändringens dynamik
- linjär och icke-linjär systemuppfattning och analysmetod
- skillnaden mellan begreppen det tänkta arbetet och det faktiska arbetet
- teori och metod för strategisk säkerhetsledning och organisationsutveckling
- utveckling och implementering en patientsäkerhetsstrategi

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, webbaserat studiegruppsarbete och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en skriftlig individuell inlämningsuppgift och en muntlig individuell uppgift som redovisas vid slutseminarium.
Kursen examineras av professor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell uppgift6 hpU/G/VG
Muntlig individuell uppgift1,5 hpU/G

Övrigt

Uppdragsgivaren utser kursdeltagare.

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller
högskolepoäng och kursbevis. Övriga deltagare får ett intyg över genomgången kurs.

Kurslitteratur

Braithwaite, J., Wears, R. and Hollnagel, E. (2016). Reconciling Work-as-Imagined and Work-as-Done. Resilient Health Care, Volume 3. CRC Press.

Fairbanks, R. J. et al (2014). Resilience and Resilience Engineering in Health Care. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 40(8), 376-383.

Hollnagel, E. (2012). Proactive approaches to safety management. The Health Foundation. (Kan laddas ner från http:www.health.org.uk/publication/proactive-approaches-safety-management)

Hollnagel, E., Wears, R. & Braithwaite, J. (2016).
Från Säkerhet-I till Säkerhet-II: en vitbok. (Kan laddas ner från http:lof.se/patientsakerhet/lasvart/)

Westrum, R. (2004). A typology of organisational cultures. Qual. Saf. Health Care, 13, 22-27. (doi:10.1136/qshc.2003.009522)

Ödegård, S. (Red.). (2013). Patientsäkerhet, teori och praktik. Malmö: Liber.

Vetenskapliga artiklar, lagar och författningar samt valbar fördjupningslitteratur kan tillkomma.

Senaste upplagan av kurslitteratur ska användas.