KURSPLAN
Grundläggande kommunikation och undervisningslära (Uppdragsutbildning), 4 högskolepoäng
Basic Communication and Teaching, 4 credits
Kurskod: UGKR27
Fastställd av: VD 2016-11-14
Gäller fr.o.m.: 2017-08-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2016/4350-313
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: A1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för olika perspektiv på lärande
- visa förståelse för studenters lärande i relation till undervisning både allmänt och i relation till specifika ämnen
- visa förståelse och ha kunskap om olika former av examination och bedömning

Färdighet och förmåga

- självständigt analysera, argumentera och diskutera både muntligt och skriftligt i relationen till planering, genomförande och utvärdering av undervisnin visa förmåga att redogöra för och diskutera konsekvenser för studenters lärande med olika pedagogiska metoder
- visa förmåga att kommunicera forskningsresultat inom det egna området på ett lärfokuserat och intressväckande sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera och diskutera kring lärarens roll i högre utbildning
- visa förmåga att ge och ta emot återkoppling, med syfte att analysera, utvärdera och utveckla undervisning och lärande
- visa förmåga att använda olika praktiska undervisningsredskap samt värdera dess för- och nackdelar för såväl lärare och student

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande teorier rörande kommunikation, pedagogik och didaktik samt introduktion av praktiska redskap som stödjer deltagarnas förmåga att kommunicera resultat och att stödja andras lärande.

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs med hjälp av föreläsningar, seminarier och auskultation

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Anställd eller antagen till utbildning på forskarnivå på Tekniska högskolan samt kandidatexamen omfattande 180 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examination baseras på skriftligt underlag och genomförande av praktiskt arbete (genomförande av egen föreläsning och lektion, auskultation med efterföljande reflektion utifrån pedagogiska teorier)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig reflektion2,5 hpU/G
Praktiskt arbete / Laboration1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteratur anges senast en månad före kursstart.