KURSPLAN
Statistiska metoder med SPSS, 7,5 högskolepoäng
Statistical Methods with SPSS, 7.5 credits
Kurskod: FLSMM38
Fastställd av: Forskningsnämnden 2018-09-25
Gäller fr.o.m.: 2018-09-25
Version: 1
Utbildningsnivå: Forskarnivå
Forskarutbildningsämne: Pedagogik

Lärandemål

De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna

- visa brett kunnande och systematisk förståelse av metod- och statistikanvändning i vetenskapliga sammanhang
- redogöra för statistisk deskription och inferens samt de vanligaste parametriska och icke-parametriska hypotesprövningsmetoderna
- beskriva innebörden av validitets- och reliabilitetsaspekter och dess vanligaste underkategorier
- visa en grundläggande förståelse för SPSS som arbetsredskap vid dataregistrering och kvantitativ databearbetning.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att

- välja lämpliga statistiska analysmetoder i relation till vald forskningsfråga
- hantera bortfall i datamaterialet
- utföra lämpliga statistiska beräkningar med hjälp av programvaran SPSS
- kunna tolka resultaten av genomförda statistiska analyser
- kunna diskutera och kommunicera kvantitativa studier muntligt och skriftligt med lämplig statistisk terminologi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att

- bedöma och diskutera validitets- och reliabilitetsaspekter i kvantitativ forskning
- värdera relevansen av specifika analysansatser i relation till vald forskningsfråga
- diskutera betydelsen av bortfall vid redovisning av deskriptiv statistik
- kritiskt diskutera vetenskapliga projekt och studier med avseende på deras forskningsmetod
- analysera fördelar och begränsningar i statistiska tillvägagångssätt och urvalsmetoder.

Innehåll

• Introduktion till kvantitativa analyser: variabel, population, urval, urvalsmetoder, mätskala (datanivå), normalfördelning, hypotesprövning, parametriska och icke-parametriska analysmetoder, möjliga felkällor m.m.
• Beskrivande statistik: presentation av data (tabeller och diagram), central- och spridningsmått
• Introduktion till programvaran SPSS: hur data registreras, hanteras (filuppbyggnad, bortfallsanalys m.m.) och analyseras
• Inferensstatistik: korrelationsanalys (Pearson och Spearman-Brown), t-test (one sample t-test, independent samples t-test, paired sample t-test), reliabilitetsanalys (Cronbachs alfa och split half), ANOVA (one-way och two-way), Mann-Whitney U test, regressionsanalys (enkel linjär regression och multipel linjär regression), presentation av faktoranalys

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska dataövningar med statistikprogrammet SPSS, individuellt och i grupp.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, muntlig presentation i grupp samt aktivt deltagande i seminarium.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt lämnas till utbildningsledare för forskarutbildningen vid HLK. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Se separat bilaga för närmare beskrivning av schema och hur du anmäler dig till kursen.

Kurslitteratur

Mayers, A. (2013 eller senare upplaga). Introduction statistics and SPSS in psychology. Edinburg: Pearson. ISBN 9780273731016. (611s).

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt kursansvarigs anvisningar. Cirka 50 s.

Referenslitteratur
APA6-manualen: American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th Ed.). Washington, DC: American Psychological Association. (270 s)

Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. (2003 eller senare upplaga). SPSS for psychologists: A guide to data analysis using SPSS for Windows (2nd ed. revised & expanded). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. (400s).

Bryman, A. (2011 eller senare upplaga). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. (760s).

Wahlgren, L. (2013 eller senare upplaga). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144083407. (198s)

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden– Högskolan för lärande och kommunikation, finns på PingPong: https:pingpong.hj.se/courseId/10573/content.do?id=5376318

Sök- och skrivhjälp (u.å.). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Jönköping University http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html