KURSPLAN
Deltagarbaserad aktionsforskning (PAR), 7,5 högskolepoäng
Participatory Action Research (PAR), 7.5 credits
Kurskod: FLPAR38
Fastställd av: Forskningsnämnden 2018-09-25
Gäller fr.o.m.: 2018-09-25
Version: 1
Utbildningsnivå: Forskarnivå
Forskarutbildningsämne: Pedagogik

Lärandemål

De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna

- på ett nyanserat sätt redogöra för teorier och metoder av relevans för PAR
- belysa traditioner och strategier förknippade med olika inriktningar inom PAR, såsom den pragmatiska, den ideologiska och den feministiska.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att

- använda teorier och metoder som hör till PAR på ett eget/planerat forskningsproblem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att

- granska och värdera användbarheten av PAR inom olika områden
- problematisera traditioner och strategier förknippade med PAR
- kritiskt reflektera kring perspektivval inom PAR och perspektivets betydelse för såväl beforskade/medforskare som forskare och forskning.

Innehåll

• Olika perspektiv inom PAR
• Metoder och traditioner inom PAR
• Teorier inom och strategier för PAR
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning eller motsvarande relevant kompetens.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Examination sker genom skriftligt redovisad analys av ett eget valt arbete inom PAR-traditionen, samt en skiss till vad ansatsen skulle kunna betyda inom det egna forskningsområdet.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt lämnas till utbildningsledare för forskarutbildningen vid HLK. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen PAR genomförs i samarbete med professorer från SPARC (www.SPARC.nu)
Kursen bygger på kontinuerliga samtal och diskussioner av kurslitteraturen. Den kritiska granskningen av forskning inom olika riktningar sker fortlöpande under seminarierna, varför närvaro och aktivt deltagande är en förutsättning.
Se separat bilaga för närmare beskrivning av schema och hur du anmäler dig till kursen.

Kurslitteratur

Boog, B. (2008). Afterthoughts; The ethos epistemology and heuristics of Participatory Action Research. In: Boog, B., P. J., Slagter, Meindert & Zeelen, J. (Eds.) 2008: Towards Quality improvement of action research. Developing ethics and standards. Rotterdam: Sense publishers, pp 211-230.

Brandstorp, H., Kirkengen, A. L., Sterud, B., Haugland, B. & Halvorsen, P. (2015). Leadership practice as interaction in primary care emergency team training. Action Research, 13 (1). (pp. 84–101). doi.org/10.1177/1476750314566660

Chen, S., Huang, F., & Zeng, W. (2017). Comments on systematic methodologies of action research in the new millennium: A review of publications 2000-2014. Action Research, 0 (0). (pp. 1–20). doi.org/10.1177/1476750317691103

Fals Borda, O. (2001) Participatory (action) research in social theory: Origins and Challenges. In: Reason, P. & Bradbury, H. (Eds.) 2001: Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice. London: SAGE, pp 27-37.

Fals Borda, O. & Anisur Rahman, M. (1991). Action and knowledge. Breaking the monopoly with participatory Action-Research. New York: The Apex Press, 164 pp.

Gaventa, J. & Cornwall, A. (2008). Power and knowledge. In: Reason, P. & Bradbury, H. (Eds.) 2008: The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. London: SAGE, pp 172-189.

Grant, J., Nelson, G. & Mitchell, T. (2008). Negotiating the Challenges of Participatory Action Research: relationships, Power, Participation, Change and Credibility. In: Reason, P. & Bradbury, H. (2008): The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. London: SAGE, pp 589-601.

Greenwood, D., Gonzáles, S., et al. (1992). Industrial democracy as process. Participatory action research in the Fagor cooperative group of Mondragon. Stockholm: ALC. 170 pp.

Grossman, J. (2009). Domestic workers and knowledge in everyday life. In: Cooper, L. & Walters, S. (Eds.). (2009): Learning/Work. Turning work and lifelong learning inside out. Cape Town: HSRC Press, pp 208-219.

Härnsten, G.: Städerskor inom offentlig sektor - en fallstudie. In: Sundin, E. (1997): Om makt och kön. I spåren av offentliga organisationers omvandling. SOU 1997:83, pp 207-223.

Härnsten, G. & Holmstrand, L. (2008). Democratic knowledge processes in participatory educational research for social change. In: Boog, B., Preece Julia, S. M. & Zeelen J. (Eds.) (2008). Towards Quality improvement of action research. Developing ethics and standards. Rotterdam: Sense publishers, pp 172-181.

Härnsten, G. & Rosén, U. (2009). The gender order of knowledge. Everyday life in a welfare state. In: Cooper, L. & Walters, S. (Eds.). (2009). Learning/Work. Turning work and lifelong learning inside out. Cape Town: HSRC Press, pp 220-234.

Jarldorn, M. & ´Deer´. (2017). Participatory action research with ex-prisoners: Using Photovoice and one woman’s story told through poetry. Action Research, 0 (0). (pp. 1-17). doi.org/10.1177/1476750317719140


Maguire, P. (1987) Doing Participatory research. A feminist approach.The Center for International Education, School of Eduction, University of Massachusetts, 250 pp.

Maguire, P. (2001). Uneven Ground: feminisms and Action Research. In: Reason, P. & Bradbury, H. (Eds.). (2001). Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice. London: SAGE, pp 59-69.

Rahman, A. (2008). Some trends in the Praxis of Participatory Action Research. In: Reason, P. & Bradbury, H. (Eds.). (2008). The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. London: SAGE, pp 49-62.

Upton, S. (2017). The co-conspiring methodology: An invitational approach to action research. Action Research, 0 (0). (pp. 1-17). doi.org/10.1177/1476750317725389


Tillkommer: Vald litteratur (ca 300 ss) inom eget intresseområde eller disciplin.

Referenslitteratur
Boog, B., Preece Julia, S., Meindert & Zeelen J. (Eds.). 2008. Towards Quality improvement of action research. Developing ethics and standards. Rotterdam: Sense publishers.

Reason, P. & Bradbury, H. (Eds.) 2008: The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. London: SAGE.

Reason, P. & Bradbury, H. (Eds.) 2001: Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice. London: SAGE.
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden– Högskolan för lärande och kommunikation, finns på PingPong: pingpong.hj.se/courseId/10573/content.do?id=5376318

Sök- och skrivhjälp (u.å.). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Jönköping University ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html