KURSPLAN
Introduktion till forskarutbildning, Lärande och kommunikation, 4,5 högskolepoäng
Introduction to doctoral studies, Learning and communication, 4.5 credits
Kurskod: FLLOK36
Fastställd av: Forskningsnämnden 2017-12-12
Gäller fr.o.m.: 2019-06-18
Version: 3
Utbildningsnivå: Forskarnivå
Forskarutbildningsämne:

Lärandemål

De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna
- sätta såväl den egna forskningen som forskning i allmänhet i ett vetenskapligt sammanhang
- diskutera vetenskapens möjligheter, utmaningar och begränsningar, samt dess roll i olika verksamheter av relevans för respektive forskarutbildningsprogram.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att
- presentera det egna planerade avhandlingsarbetet såväl muntligt som skriftligt med anpassning efter mottagare och situation
- reflektera över och argumentera för tillämpning av olika forskningsmetodologiska aspekter i relation till det egna forskningsområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att
- kritiskt ganska och värdera olika former av vetenskapliga texter
- identifiera och tillämpa verktyg för kollegial konstruktiv kritik avseende vetenskaplig text.

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig presentation samt aktivt deltagande i seminarium. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt lämnas till utbildningsledare för forskarutbildningen vid HLK. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Utöver kursinnehållet ska även forskarutbildningens organisation och genomförande vid HLK tas upp under kursen.
Se separat bilaga för närmare beskrivning av schema och hur du anmäler dig till kursen.

Kurslitteratur

Przeworski, Adam, & Salomon, Frank (1995). The Art of Writing Proposals. SSRC 8 s.

White, Lynn (2005). Writes of a Passage. Writing an Empirical Journal Article. In: Journal of Marriage and Family 67, 791-798. 8 s.

Webbaserat/elektroniskt material om forskarstudier och doktoranders villkor motsvarande 300 sidor tillkommer.

Aktuella relevanta vetenskapliga artiklar inom för doktoranden aktuellt forskningsområde, ca 40 s.


Artikel, ansökning, samt avhandling för granskning.

Referenslitteratur
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (senaste versionen). Studiehandbok för Forskarskolan Lärande och kommunikation. Länk till webbsidan: ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning-vid-hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html#Dokument

Jönköping University (senaste versionen). Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University. Länk till webbsidan:
ju.se/om-oss/jonkoping-university/organisation/namnden-for-utbildning-och-forskarutbildning/bestammelser-och-riktlinjer-for-utbildning-vid-jonkoping-university.html
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden–Högskolan för lärande och kommunikation, finns på Digital Lärplattform.

Sök- och skrivhjälp (u.å.). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Jönköping
ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html