KURSPLAN
Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 högskolepoäng
Information Literacy and Scholarly Communication for Doctoral Students, 3 credits
Kurskod: FLIVK36
Fastställd av: Forskningsnämnden 2016-06-07
Version: 2
Diarienummer: 2018/129-41
Utbildningsnivå: Forskarnivå
Forskarutbildningsämne:

Lärandemål

De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna
- redogöra för och förklara databasers innehåll och struktur, principerna för fritextsökning, sökning via kontrollerad vokabulär respektive citeringssökning samt kunna diskutera olika sökstrategier utifrån detta.
- redogöra för viktiga egenskaper hos sökmotorer och diskutera skillnader mellan webbsökning och sökning i strukturerade databaser.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga att
- formulera en adekvat sökstrategi utifrån ett eget forskningsområde och anpassa den till valda söktjänster samt kunna diskutera, jämföra och analysera utfallet.
- kunna formulera lämplig publiceringsstrategi med avseende på ökad spridning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha förmåga
- att kunna välja ut tidskrifter, motivera valet och bedöma dem utifrån olika bibliometriska indikatorer.

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete och sökövningar.

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på målspråket.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.
Examinationen är individuell och sker dels genom hemuppgifter mellan lektionstillfällena, dels genom en avslutande skrivuppgift och muntlig redovisning av denna samt opposition på övriga kursdeltagares skrivuppgifter.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt lämnas till utbildningsledare för forskarutbildningen vid HLK. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Se separat bilaga för närmare beskrivning av schema och hur du anmäler dig till kursen.

Kurslitteratur

Hicks, Diana (2012). Performance-based university research funding systems. Research Policy, 41(2), 251-261. Retrieved from proxy.library.ju.se/login?url=http:dx.doi.org/10.1016/j.respol.2011.09.007 11 s.

Knight, Linda V. & Steinbach, Theresa A. (2008).
Selecting an Appropriate Publication Outlet: A
Comprehensive Model of Journal Selection Criteria for Researchers in a Broad Range of Academic Disciplines. International Journal of Doctoral Studies, 3, 59-79. Retrieved from
ijds.org/Volume3/IJDSv3p059-079Knight84.pdf 21 s.
Jesson, Jill, Matheson, Lydia, Lacey, Fiona M. (2011). D
oing your literature review: traditional and systematic techniques. Los Angeles, Calif. ; London: SAGE.
Kap.1: Preliminaries. 17 s.

Ó Dochartaigh, Niall (2012).
Internet research skills. (3rd ed.) London: SAGE.
Kap. 5: Searching the keyword search engines. 20 s.

Oppenheim, Charles (2008).
Electronic scholarly publishing and open access. Journal of information science, 34(4), 577-590. Retrieved from proxy.library.ju.se/login?url=http:jis.sagepub.com/content/34/4/577. abstract 14 s.

Pendlebury, David (2009). The use and misuse of journal metrics and other citation indicators. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 57(1), 1-11. Retrieved from
proxy.library.ju.se/login?url=http:www.springerlink.com/content/66561772n6638841/ 11 s.

Rumsey, Sally (2008).
How to find information: A guide for researchers (2. ed.). Maidenhead:
Open University Press (Kap. I, 4-7, 10-11).
proxy.library.ju.se/login?url=https:
www-dawsonera-com.proxy.library.ju.se/abstract/9780335235544 90 s.

Ware, Mark (2008). Peer review: benefits, perceptions and alternatives. Retrieved from
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.214.9676&rep=rep1&type=pdf 17 s.

Weingart, Peter (2005). Impact of bibliometrics upon the science system: Inadvertent consequences? Scientometrics, 62(1), 117-131. Retrieved from
proxy.library.ju.se/login?url=http://www.springerlink.com/content/n230368327140061/ 15 s.
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden.
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do

Sök- och skrivhjälp (u.å.). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Jönköping University ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html